Beheerliggaam: Klagteprosedure


Indien 'n ouer 'n klagte/navraag het ten opsigte van enige iets rakende die skool moet die volgende prosedure gevolg word:

  1. Rig die klagte mondelings of skriftelik direk aan die betrokke onderwyser of afrigter. Die betrokke persoon aan die klagtes/navraag gerig is moet binne twee dae 'n bevredigende oplossing bied.
  2. Indien die ouer nie 'n bevredigende oplosssing binne twee dae kry nie , moet die probleem op skrif aan die hoof gerig word wat dan die saak sal ondersoek en binne vyf skooldae terugvoer sal gee aan die ouer. Die e-pos adres waarna u die klagte/navraag rig is klagtesengedagtes@fontainebleau.co.za Die eposadres is beskerm teen spam-bots, U het Javascript nodig om dit weer te gee, of u kan dit op 'n brief in 'n koevert, gerig aan die hoof, by die kantoor aflewer.
  3. Sou u nog steeds nie tevrede wees met die oplossing van die probleem nie moet u 'n skrywe rig aan die Voorsitter van die Beheerliggaam wat dan die saak sal verwys na 'n betrokke lid van die beheerliggaam gemoeid met akademie of buitemuurs. Die Voorsitter van die beheerliggaam sal binne 3 skooldae aan u terugvoer gee met 'n oplossing.
  4. Sou u nog steeds nie tevrede wees met die oplossing nie, sal al die betrokke partye bymekaar kom in 'n vergadering wat deur die hoof gereël word. 'n Finale besluit sal dan in hierdie vergadering geneem word. Die ondervoorsitter of, as alternatief, enige onpartydige lid van die Beheerliggaam sal hierdie vergadering arbritreer.

NB. Klagtes/navrae wat anoniem aan die skool of die hoof gerig word sal nie aangespreek word nie. Ons is opvoeders en daar sal nie teen u of u kind gediskrimineer word nie.